Question

bahamas ki capital kya hai

Answer

Bahamas ki capital Nassau hai

Related questions

Categories